I.        O nas

Edy­ta Małysa F.H.U. ALUMARK PLUS z siedz­ibą we Wrocław­iu (50-540) przy ul. Orze­chowej 47/6,
NIP: 7651344307. Dane osobowe są pozyski­wane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

     II.        Postanowienia ogólne

W Edy­ta Małysa F.H.U. ALUMARK PLUS przy­wiązu­je­my szczegól­ną wagę do ochrony pry­wat­noś­ci naszych klien­tów, kon­tra­hen­tów, pra­cown­ików i współpra­cown­ików. Jed­nym z jej kluc­zowych aspek­tów jest ochrona praw i wol­noś­ci osób fizy­cznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odby­wało się zgodne z przepisa­mi Ogól­nego Roz­porządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisa­mi szczegól­ny­mi (zawarty­mi m.in. w praw­ie pra­cy czy ustaw­ie o rachunkowości).

Edy­ta Małysa F.H.U. ALUMARK PLUS jest admin­is­tra­torem danych osobowych w rozu­mie­niu art. 4 pkt 7 RODO, korzys­tamy też z usług pod­miotów przetwarza­ją­cych, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarza­ją one dane osobowe w imie­niu admin­is­tra­to­ra (są to np. firmy księ­gowe, infor­maty­czne, ochrona).

Edy­ta Małysa F.H.U. ALUMARK PLUS wdraża odpowied­nie środ­ki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne, aby zapewnić stopień bez­pieczeńst­wa odpowiada­ją­cy ewen­tu­al­ne­mu ryzyku naruszenia praw lub wol­noś­ci osób fizy­cznych
o różnym praw­dopodobieńst­wie wys­tąpi­enia i wadze zagroże­nia. Nasze dzi­ała­nia w zakre­sie ochrony danych osobowych oparte są na przyję­tych poli­tykach i pro­ce­du­rach oraz reg­u­larnych szkole­ni­ach pod­noszą­cych wiedzę
i kom­pe­tenc­je naszych pra­cown­ików i współpracowników.

    III.        Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Jako pra­co­daw­ca, przetwarza­my dane pra­cown­ików oraz osób, które współpracu­ją z nami na innej pod­staw­ie niż sto­sunek pra­cy. Dane kon­tak­towe pozyski­wane od kon­tra­hen­tów (np. ich pra­cown­ików) służą zaw­iera­niu i sprawnej real­iza­cji umów. Dane naszych klien­tów wyko­rzys­tu­je­my w celu real­iza­cji umowy oraz świad­czenia naszych usług. Prowadz­imy także dzi­ałal­ność mar­ketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najsz­er­szego grona zain­tere­sowanych, by zapewnić im aktu­alne infor­ma­c­je o naszych pro­duk­tach i usługach.

Pod­miotom trzec­im udostęp­ni­amy Two­je dane za Two­ją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobow­iązani na pod­staw­ie przepisów prawa.

   IV.        Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Dokładamy staran­noś­ci w celu ochrony interesów osób, których dane doty­czą, a w szczegól­noś­ci zapew­ni­amy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgod­nie z prawem, rzetel­nie i w sposób prze­jrzysty dla oso­by, której dane dotyczą;
 • zbier­ane w konkret­nych, wyraźnych i prawnie uza­sad­nionych celach i nieprzetwarzane dalej
  w sposób niez­god­ny z tymi celami;
 • adek­watne, stosowne oraz ogranic­zone do tego, co niezbędne dla real­iza­cji celów, w których są przetwarzane;
 • praw­idłowe i w razie potrze­by uak­tu­al­ni­ane. Pode­j­mu­je­my dzi­ała­nia, aby dane osobowe, które są niepraw­idłowe w świ­etle celów ich przetwarza­nia, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • prze­chowywane w formie umożli­wia­jącej iden­ty­fikację oso­by, której dane doty­czą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do real­iza­cji celów przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapew­ni­a­ją­cy odpowied­nie bez­pieczeńst­wo danych osobowych, w tym ochronę przed niedoz­wolonym lub niez­god­nym z prawem przetwarzaniem oraz przy­pad­kową utratą lub zniszczeniem.

Two­je dane przetwarza­my zwyk­le na pod­staw­ie zgody, która może zostać wyco­fana w każdym momen­cie. Innym przy­pad­kiem jest sytu­ac­ja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wyko­na­nia umowy, której jesteś stroną lub do pod­ję­cia dzi­ałań na Two­je żądanie, jeszcze przed zawar­ciem umowy.

W niek­tórych sytu­ac­jach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obow­iązku prawnego ciążącego na nas jako admin­is­tra­torze. Takie obow­iąz­ki wynika­ją np. z przepisów prawa pra­cy, czy ustawy o rachunkowości.

Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynika­ją­cych z naszych prawnie uza­sad­nionych interesów, czego przykła­dem jest dochodze­nie roszczeń z prowad­zonej przez nas dzi­ałal­noś­ci gospodarczej.

     V.        Jakie prawa Ci przysługują

Pode­j­mu­je­my odpowied­nie środ­ki, aby w zwięzłej, prze­jrzys­tej, zrozu­mi­ałej i łat­wo dostęp­nej formie udzielić Ci wszel­kich stosownych infor­ma­cji oraz prowadz­ić z Tobą wszelką komu­nikację w spraw­ie przetwarza­nia danych osobowych w związku z real­iza­cją przysługu­jącego Ci prawa do:

 • infor­ma­cji udzielanych przy pozyski­wa­niu danych osobowych;
 • infor­ma­cji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwes­t­i­ach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • spros­towa­nia danych;
 • bycia zapom­ni­anym;
 • ograniczenia przetwarza­nia;
 • przenoszenia danych;
 • sprze­ci­wu;
 • niepodle­ga­nia decyzji opier­a­jącej się wyłącznie na zau­tomaty­zowanym przetwarza­niu (w tym profilowaniu);
 • infor­ma­cji o narusze­niu ochrony danych.

Pon­ad­to, jeżeli Two­je dane osobowe są przetwarzane na pod­staw­ie zgody, przysługu­je Ci pra­wo do jej wyco­fa­nia. Zgo­da może być wyco­fana w każdej chwili, co nie wpły­wa na legal­ność przetwarza­nia dokony­wanego przed jej wycofaniem.

W celu kon­tak­tu odnośnie real­iza­cji danego prawa prosimy o kon­takt poprzez:

Adres email: biuro@alumarkplus.pl

Adres do kore­spon­dencji: ul. Orze­chowa 47/6 50-540 Wrocław

Bez­pieczeńst­wo Twoich danych jest dla nas pri­o­ry­tetem, jeśli jed­nak uznasz, że przetwarza­jąc Two­je dane osobowe narusza­my przepisy RODO, masz pra­wo wniesienia skar­gi do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych.

   VI.        Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Infor­ma­cji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przy­pad­kach – elek­tron­icznie. Jeżeli tego zażą­dasz, infor­ma­cji może­my udzielić ust­nie, o ile inny­mi sposoba­mi potwierdz­imy Two­ją tożsamość. Jeśli przekażesz swo­je żądanie elek­tron­icznie, w miarę możli­woś­ci infor­ma­c­je także zostaną przekazane elek­tron­icznie, chy­ba że wskażesz nam inną prefer­owaną for­mę komunikacji.

  VII.        W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Infor­ma­cji staramy się udzielać niezwłocznie – z zasady w ter­minie miesią­ca od otrzy­ma­nia żąda­nia.
W razie potrze­by ter­min ten może zostać przedłużony o kole­jne dwa miesiące z uwa­gi na skom­p­likowany charak­ter żąda­nia. Jed­nak w każdym przy­pad­ku, w ter­minie miesią­ca od otrzy­ma­nia żąda­nia poin­for­mu­je­my Cię o pod­ję­tych dzi­ała­ni­ach i (w stosownych przy­pad­kach) o przedłuże­niu ter­minu, z podaniem przy­czyny takiego opóźnienia.

 VIII.        Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracu­je­my z pod­mio­ta­mi, które w naszym imie­niu przetwarza­ją dane osobowe, korzys­tamy wyłącznie z usług takich pod­miotów przetwarza­ją­cych, które zapew­ni­a­ją wystar­cza­jące gwaranc­je wdroże­nia odpowied­nich środ­ków tech­nicznych i orga­ni­za­cyjnych, by przetwarzanie danych speł­ni­ało wymo­gi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdza­my pod­mio­ty, którym powierza­my przetwarzanie Twoich danych. Zaw­ier­amy
z nimi szczegółowe umowy, a także dokonu­je­my okre­sowych kon­troli zgod­noś­ci oper­acji przetwarza­nia z treś­cią takie umowy i przepisa­mi prawa.

 

Odbior­ca­mi Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 1. pod­mio­ty i organy upoważnione do przetwarza­nia danych osobowych na pod­staw­ie przepisów prawa, ban­ki w przy­pad­ku koniecznoś­ci prowadzenia rozliczeń,
 2. insty­tuc­je udziela­jące dofi­nan­sowa­nia na cel wyko­na­nia umowy zawartej z Administratorem,
 3. pod­mio­ty współpracu­jące w ramach kam­panii marketingowych,
 4. fir­ma świad­czą­ca usłu­gi informatyczne,
 5. fir­ma świad­czą­ca usłu­gi księgowe,
 6. pod­wykon­aw­cy świad­czą­cy usłu­gi na rzecz Administratora,
 7. właś­ci­ciel por­talu społecznoś­ciowego Face­book na niepodle­ga­ją­cych zmi­an­ie zasadach doty­czą­cych danych określonych przez Face­book dostęp­nych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

   IX.        Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Aby sprostać wymogom prawa, opra­cow­al­iśmy szczegółowe pro­ce­dury obe­j­mu­jące takie zagad­nienia jak m.in.:

 • ochrona danych w fazie pro­jek­towani i domyśl­na ochrona danych;
 • oce­na skutków dla ochrony danych;
 • noty­fikac­ja naruszeń;
 • prowadze­nie rejestru czyn­noś­ci przetwarza­nia danych;
 • retenc­ja danych;
 • real­iza­c­ja praw osób, których dane dotyczą;

Reg­u­larnie sprawdza­my i aktu­al­izu­je­my naszą doku­men­tację, by móc wykazać spełnie­nie wyma­gań prawa zgod­nie ze sfor­mułowaną w RODO zasadą rozliczal­noś­ci, ale też w trosce o interesy osób, których dane doty­czą staramy się inko­r­porować do niej najlep­sze prak­ty­ki rynkowe.

     X.        Retencja danych

Dane osobowe prze­chowu­je­my w formie umożli­wia­jącej iden­ty­fikację oso­by, której dane doty­czą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upły­wie takiego okre­su dane anon­i­mizu­je­my (pozbaw­iamy cech umożli­wia­ją­cych ziden­ty­fikowanie danej oso­by) albo usuwamy. W pro­ce­durze retencji zapew­ni­amy ogranicze­nie okre­su prze­chowywa­nia danych osobowych do ścisłego minimum.

Okres przetwarza­nia danych określamy w pier­wszej kole­jnoś­ci na pod­staw­ie przepisów prawa (np. czas prze­chowywa­nia doku­men­tacji pra­cown­iczej, doku­men­tów rachunkowych), a także uspraw­iedli­wionego intere­su admin­is­tra­to­ra (np. dzi­ałal­ność mar­ketingowa). Poli­ty­ka retencji obe­j­mu­je zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

   XI.        Upoważnienia

Zapew­ni­amy, by każ­da oso­ba dzi­ała­ją­ca z naszego upoważnienia i mają­ca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarza­ła je wyłącznie na nasze polece­nie, chy­ba że inne wyma­gania wynika­ją z prawa Unii lub prawa państ­wa członkowskiego

  XII.        Pliki cookies

 

Poli­ty­ka korzys­ta­nia przez ser­wis z plików cook­ies (ciasteczek).

 

a) Pli­ki cook­ies (tzw. „ciastecz­ka”) stanow­ią dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.

b) Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu pli­ki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest właś­ci­ciel serwisu

c) Mech­a­nizm cook­ies nie jest wyko­rzysty­wany do pozyski­wa­nia jakichkol­wiek infor­ma­cji o użytkown­ikach ser­wisu ani śledzenia ich naw­igacji. Pli­ki Cook­ies stosowane w ser­wisie nie prze­chowu­je żad­nych danych osobowych ani innych infor­ma­cji zebranych od użytkown­ików i służą do celów statystycznych.

d) Domyśl­nie opro­gramowanie służące do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­dar­ka) zezwala na obsługę plików cook­ies na urządze­niu Użytkown­i­ka na którym jest uru­chomiona. W więk­szoś­ci przy­pad­ków opro­gramowanie w tym zakre­sie moż­na skon­fig­urować samodziel­nie w tym między inny­mi wymusić automaty­czne blokown­ie plików cook­ies. Kwest­ie związane z kon­fig­u­racją sposobu obsłu­gi plików cook­ies zna­j­du­ją się w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towe). Należy mieć na uwadze, że ustaw­ienia ograniczeń w sto­sunku do obsłu­gi plików cook­ies mogą mieć wpływ na dzi­ałanie niek­tórych funkcjon­al­noś­ci serwisu. "

e) Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu dos­tosowa­nia zawartoś­ci stron inter­ne­towych Ser­wisu do pref­er­encji Użytkown­i­ka oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych; w szczegól­noś­ci pli­ki te pozwala­ją rozpoz­nać urządze­nie Użytkown­i­ka Ser­wisu i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb; tworzenia statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­i­cy Ser­wisu korzys­ta­ją ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tu­ry
i zawartoś­ci; utrzy­ma­nia sesji Użytkown­i­ka Ser­wisu (po zal­o­gowa­niu), dzię­ki której Użytkown­ik nie musi na każdej pod­stron­ie Ser­wisu ponown­ie wpisy­wać loginu i hasła;

f) W ramach Ser­wisu stosowane są dwa zasad­nicze rodza­je plików cook­ies: „sesyjne” (ses­sion cook­ies) oraz „stałe” (per­sis­tent cook­ies). Cook­ies „sesyjne” są plika­mi tym­cza­sowy­mi, które prze­chowywane są
w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka do cza­su wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towej). „Stałe” pli­ki cook­ies prze­chowywane są
w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka przez czas określony w para­me­tra­ch plików cook­ies lub do cza­su ich usunię­cia przez Użytkownika.

g) W ramach Ser­wisu stosowane są następu­jące rodza­je plików cookies:

„niezbędne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu,
np. uwierzytel­ni­a­jące pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach Ser­wisu; pli­ki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeńst­wa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach Ser­wisu; ◦„wyda­jnoś­ciowe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu; „funkcjon­alne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybranych przez Użytkown­i­ka ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­j­su Użytkown­i­ka, np. w zakre­sie wybranego języ­ka lub regionu, z którego pochodzi Użytkown­ik, rozmi­aru czcion­ki, wyglą­du strony inter­ne­towej itp.;

 

 1. Odnośni­ki do innych stron umieszc­zonych na stron­ie serwisu

Właś­ci­ciel ser­wisu infor­mu­je, że ser­wis zaw­iera odnośni­ki do innych stron WWW. Właś­ci­ciel ser­wisu zale­ca zapoz­nanie się poli­tyka­mi pry­wat­noś­ci tam obow­iązu­ją­cy­mi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

 1. Zabez­piecze­nie danych  użytkown­ików w Serwisie

Opis środ­ków tech­nicznych i orga­ni­za­cyjnych zabez­piecza­ją­cych zawarty jest Poli­tyce Bez­pieczeńst­wa (ochrony danych osobowych) właś­ci­ciela ser­wisu. W szczegól­noś­ci stosowane są następu­jące zabezpieczenia:

a) Dane pobier­ane automaty­cznie przez ser­w­er są zabez­piec­zone poprzez mech­a­nizm uwierzytel­ni­a­nia dostępu do serwisu

b) Dane pobier­ane od użytkown­ików pod­czas pro­ce­su rejes­tracji są zabez­piec­zone pro­tokołem SSL oraz poprzez mech­a­nizm uwierzytel­ni­a­nia dostępu do serwisu

c) dostęp do admin­istrowa­nia ser­wisem odby­wa się z zas­tosowaniem mech­a­niz­mu uwierzytelniania