DLACZEGO MY?

20

lat do艣wiad颅czenia

2450

zad颅owolonych
klient贸w

25000

metr贸w
zabu颅dowanych balkon贸w

30500

metr贸w
zabu颅dowanych taras贸w

ALUMARK PLUS - Zabudowa tarasu

ALUMARK PLUS

ALUMARK PLUS z siedz颅ib膮 we Wroc艂aw颅iu to fir颅ma spec颅jal颅izu颅j膮颅ca si臋 w pro颅dukcji oraz mon颅ta偶u wysok颅iej klasy sto颅lar颅ki alu颅min颅iowej. Dzi臋颅ki wielo颅let颅niemu do艣wiad颅cze颅niu pro颅fesjon颅al颅nie wykon颅amy ka偶d膮 oran偶er颅i臋 i zadaszymy ka偶dy taras lub balkon. Nasze kon颅strukc颅je s膮 este颅ty颅czne, lekkie oraz spe艂颅ni颅a颅j膮 wszelkie normy bezpiecze艅stwa.

Celem naszej firmy jest zapewnie颅nie Pa艅st颅wu us艂ug na najwy偶szym poziomie. Zale偶y nam, aby dzi臋颅ki naszym pro颅jek颅tom zyskali Pa艅st颅wo przy颅tulne i zach颅wyca颅j膮ce miejsce pe艂ne spoko颅ju i wyciszenia od dnia codzi颅en颅nego. Nasze tarasy, w upal颅ny dzie艅, otocz膮 Pa艅st颅wa swym cie颅niem i poz颅wol膮 poczu膰 delikat颅ny powiew wia颅tru, a w razie potrze颅by schroni膮 przed let颅nim deszczem. B臋d膮 doskon颅a艂ym miejscem spotka艅 rodzin颅nych i przyj臋膰 w gronie przy颅jaci贸艂. Dodatkowo zain颅stalowane o艣wi颅etle颅nie LED nada niepow颅tarzal颅nego charak颅teru ca艂ej architek颅turze budynku oraz otacza颅j膮ce颅mu go ogrodowi. W jesi颅en颅no-zimowe dni nasze tarasy mo偶颅na zamkn膮膰, dzi臋颅ki czemu zysku颅je si臋 dodatkow膮 przestrze艅 jadal颅n膮, biurow膮 b膮d藕 rekrea颅cyjn膮, gdzie przy fil颅i偶ance ciep艂ej herbaty mo偶颅na rozkos颅zowa膰 si臋 pejza颅偶em otacza颅j膮cej przy颅rody. Mi艂o艣ni颅cy ro艣lin i egzo颅ty颅cznych kwiat贸w mog膮 stworzy膰 zjawiskow膮 i innowa颅cyjn膮 oran偶er颅i臋 z wielo颅ma gatunka颅mi palm, stor颅czyk贸w, fikus贸w, ole颅an颅dr贸w, aza颅lii, czy cytrus贸w.

Dzia艂amy na terenie wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego i wojew贸dztw o艣ciennych oraz poza granicami kraju

Pro颅jek颅towanie i budowa funkcjon颅al颅nych ogrod贸w zimowych, prze颅suwnych zabud贸w taras贸w oraz balkon贸w, to nasza spec颅jal颅no艣膰. Wychodz膮c naprze颅ciw oczeki颅wan颅iom naszych Klien颅t贸w, wykonu颅je颅my sty颅lowe i przy颅jazne 艣rodowisku zabu颅dowy ramowe, bezramowe, a tak偶e zabu颅dowy niety颅powe. Zaj颅mu颅je颅my si臋 r贸wnie偶 demon颅ta偶em starej zabu颅dowy balkonu lub tara颅su. Dodatkowo ofer颅u颅je颅my wyko颅nanie wia颅tro艂ap贸w, daszk贸w nad drzwi, daszk贸w balkonowych, zadasze艅 taras贸w (np. zadaszenia w poli颅w臋glanu) oraz wykonu颅je颅my alu颅min颅iowe okna prze颅suwne. Do ka偶dego zlece颅nia pod颅chodz颅imy indy颅wid颅u颅al颅nie, co pozwala nam stworzy膰 pro颅dukt, kt贸ry b臋dzie spe艂颅ni颅a艂 wszys颅tkie Pa艅st颅wa oczeki颅wa颅nia. Sprawd藕: zadasze颅nie tara颅su Wroc艂aw.

ALUMARK PLUS - Zabudowa tarasu
ALUMARK PLUS - Zabudowa balkon贸w, taras贸w, zadaszenia

ALUMARK PLUS gwarancj膮 satysfakcji

G艂贸wnym filarem naszej dzi颅a艂al颅no艣颅ci jest pro颅dukc颅ja kon颅strukcji alu颅min颅iowych z poli颅w臋glanu oraz szk艂a dla budown颅ict颅wa indy颅wid颅u颅al颅nego, jak i wielorodzin颅nego. Wyko颅rzysty颅wane przez nas mate颅ri颅a艂y pochodz膮 wy艂膮cznie od zau颅fanych dostaw颅c贸w. Dys颅ponu颅je颅my parkiem maszynowym wyposa偶onym w najnowocze艣niejszy sprz臋t, kt贸ry gwaran颅tu颅je najwy偶sz膮 jako艣膰 wykony颅wanych ele颅men颅t贸w. W celu zapewnienia Pa艅st颅wu wysok颅iej jako艣颅ci pro颅duk颅t贸w nasza fir颅ma wsp贸艂pracu颅je wy艂膮cznie z solid颅ny颅mi part颅nera颅mi, kt贸rzy zapew颅ni颅a颅j膮 nam pro颅fesjon颅alne wspar颅cie tech颅niczne. W zakre颅sie rozwi膮za艅 sys颅te颅mowych g艂贸wnym part颅nerem jest fir颅ma COPAL Sp. z o.o., kt贸ra posi颅a颅da bogat膮 ofer颅t臋 rozwi膮za艅, poczy颅na颅j膮c od kon颅strukcji wewn臋trznych, poprzez kon颅strukc颅je zewn臋trzne, fasady (艣ciany os艂onowe), ogrody zimowe, balustrady, sys颅te颅my przesuwne.

 Nasze pro颅duk颅ty posi颅ada颅j膮 odpowied颅nie oce颅ny tech颅niczne, cer颅ty颅fikaty oraz atesty. Dzi臋颅ki naszej wiedzy oraz 20-let颅niemu do艣wiad颅cze颅niu mo偶e颅my zapro颅ponowa膰 Pa艅st颅wu pomoc ju偶 na etapie pro颅jek颅towa颅nia, co pozwala na opty颅mal颅ny dob贸r mate颅ri颅a艂贸w, a tak偶e rozwi膮za艅 technologicznych.

OPINIE KLIENT脫W

Fir颅ma Alumark zro颅bi艂a mi zabu颅dow臋 tara颅su. Jestem bard颅zo zad颅owolona. Wszys颅tko przesz艂o bez 偶ad颅nych kom颅p颅likacji. Bard颅zo dobry kon颅takt tele颅fon颅iczny, po kilku dni颅ach wyce颅na i po 2 tygod颅ni颅ach pi臋kny taras. W ko艅cu mam sw贸j super k膮cik, kt贸ry chroni mnie zar贸wno przed s艂o艅cem, wia颅trem jak i s膮siadami:)

Dzi臋颅ki  Alumark mamy pok贸j let颅ni a w cza颅sie deszczu to dopiero doce颅ni颅amy!!!! Fachowa ?i solid颅na? obs艂u颅ga to pod颅stawa i na wag臋 z艂o颅ta ?偶ycz臋 mil颅iona klient贸w?a je偶eli zad颅owole颅nie ma jak膮艣 skal臋 to macie rekord?

Fan颅tasty颅cz颅na obs艂u颅ga, a zadasze颅nie? BAJKA! Ter颅az mog臋 sp臋dza膰 zimowe wiec颅zo颅ry na balkonie z ciep艂膮 herbat膮 i dobr膮 ksi膮偶k膮! Szy颅bko, sprawnie i przede wszys颅tkim PROFESJONALNIE!

Od dw贸ch lat zas颅tanaw颅ia艂em si臋 nad zadasze颅niem tara颅su ale zawsze co艣 wypada艂o. W ko艅cu um贸wi艂em na wycen臋 z fir颅m膮 Alumark i to by艂a bard颅zo dobra decyz颅ja. Pan, kt贸ry do nas przy颅jecha艂 by艂 punk颅tu颅al颅ny i dok艂ad颅ny. Jak si臋 p贸藕niej okaza颅艂o zapro颅ponowa艂 nam bard颅zo przys颅t臋p颅na cen臋  i po dw贸ch tygod颅ni颅ach mieli艣my zadas颅zony taras. Fir颅ma zde颅cy颅dowanie god颅na polece颅nia. Patrz膮c na efekt 偶a艂u颅j臋 tylko, 偶e tak p贸藕no si臋 zdecydowa艂em.

Pole颅cam fir颅m臋, zadasze颅nie du偶ego tara颅su wyko颅nano bard颅zo szy颅bko, bo w ci膮gu kilku godzin po uprzed颅niej pre颅fab颅rykacji w zak艂adzie. Zde颅cy颅du颅j臋 si臋 jeszcze na sys颅tem okien prze颅suwnych bezramowych. Mieszkanie zyska艂o 15 m虏 powierzch颅ni do u偶ytku w ci膮gu ca艂ego roku. Solid颅na pra颅ca. Od momen颅tu mon颅ta偶u w pa藕dzierniku nie stwierdz颅i艂em 偶ad颅nych prze颅ciek贸w, kon颅strukc颅ja odpor颅na na silne pod颅muchy wia颅tru. Dobry kon颅takt z sze颅fem firmy przed mon颅ta偶em, jak r贸wnie偶 z pra颅cown颅ika颅mi  w trak颅cie prac.