DLACZEGO MY?

20

lat doświad­czenia

2450

zad­owolonych
klientów

25000

metrów
zabu­dowanych balkonów

30500

metrów
zabu­dowanych tarasów

ALUMARK PLUS - Zabudowa tarasu

Tarasy zabudowa Wrocław

ALUMARK PLUS

ALUMARK PLUS z siedz­ibą we Wrocław­iu to fir­ma spec­jal­izu­ją­ca się w pro­dukcji oraz mon­tażu wysok­iej klasy sto­lar­ki alu­min­iowej. Dzię­ki wielo­let­niemu doświad­cze­niu pro­fesjon­al­nie wykon­amy każdą oranżer­ię i zadaszymy każdy taras lub balkon. Nasze kon­strukc­je są este­ty­czne, lekkie oraz speł­ni­a­ją wszelkie normy bezpieczeństwa.

Celem naszej firmy jest zapewnie­nie Państ­wu usług na najwyższym poziomie. Zależy nam, aby dzię­ki naszym pro­jek­tom zyskali Państ­wo przy­tulne i zach­wyca­jące miejsce pełne spoko­ju i wyciszenia od dnia codzi­en­nego. Nasze tarasy, w upal­ny dzień, otoczą Państ­wa swym cie­niem i poz­wolą poczuć delikat­ny powiew wia­tru, a w razie potrze­by schronią przed let­nim deszczem. Będą doskon­ałym miejscem spotkań rodzin­nych i przyjęć w gronie przy­jaciół. Dodatkowo zain­stalowane oświ­etle­nie LED nada niepow­tarzal­nego charak­teru całej architek­turze budynku oraz otacza­jące­mu go ogrodowi. W jesi­en­no-zimowe dni nasze tarasy moż­na zamknąć, dzię­ki czemu zysku­je się dodatkową przestrzeń jadal­ną, biurową bądź rekrea­cyjną, gdzie przy fil­iżance ciepłej herbaty moż­na rozkos­zować się pejza­żem otacza­jącej przy­rody. Miłośni­cy roślin i egzo­ty­cznych kwiatów mogą stworzyć zjawiskową i innowa­cyjną oranżer­ię z wielo­ma gatunka­mi palm, stor­czyków, fikusów, ole­an­drów, aza­lii, czy cytrusów.

Działamy na terenie województwa dolnośląskiego i województw ościennych oraz poza granicami kraju

Pro­jek­towanie i budowa funkcjon­al­nych ogrodów zimowych, prze­suwnych zabudów tarasów oraz balkonów, to nasza spec­jal­ność. Wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom naszych Klien­tów, wykonu­je­my sty­lowe i przy­jazne środowisku zabu­dowy ramowe, bezramowe, zadaszenia Wrocław a także zabu­dowy niety­powe. Zaj­mu­je­my się również demon­tażem starej zabu­dowy balkonu lub tara­su. Dodatkowo ofer­u­je­my wyko­nanie wia­trołapów, daszków nad drzwi, daszków balkonowych, zadaszeń tarasów (np. zadaszenia w poli­węglanu) oraz wykonu­je­my alu­min­iowe okna prze­suwne. Do każdego zlece­nia pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, co pozwala nam stworzyć pro­dukt, który będzie speł­ni­ał wszys­tkie Państ­wa oczeki­wa­nia. Sprawdź: zadasze­nie tara­su Wrocław.

ALUMARK PLUS - Zabudowa tarasu
ALUMARK PLUS - Zabudowa balkonów, tarasów, zadaszenia

ALUMARK PLUS gwarancją satysfakcji

Głównym filarem naszej dzi­ałal­noś­ci jest pro­dukc­ja kon­strukcji alu­min­iowych z poli­węglanu oraz szkła dla budown­ict­wa indy­wid­u­al­nego, jak i wielorodzin­nego. Wyko­rzysty­wane przez nas mate­ri­ały pochodzą wyłącznie od zau­fanych dostaw­ców. Dys­ponu­je­my parkiem maszynowym wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt, który gwaran­tu­je najwyższą jakość wykony­wanych ele­men­tów. W celu zapewnienia Państ­wu wysok­iej jakoś­ci pro­duk­tów nasza fir­ma współpracu­je wyłącznie z solid­ny­mi part­nera­mi, którzy zapew­ni­a­ją nam pro­fesjon­alne wspar­cie tech­niczne. W zakre­sie rozwiązań sys­te­mowych głównym part­nerem jest fir­ma COPAL Sp. z o.o., która posi­a­da bogatą ofer­tę rozwiązań, poczy­na­jąc od kon­strukcji wewnętrznych, poprzez kon­strukc­je zewnętrzne, fasady (ściany osłonowe), ogrody zimowe, balustrady, sys­te­my przesuwne.

 Nasze pro­duk­ty posi­ada­ją odpowied­nie oce­ny tech­niczne, cer­ty­fikaty oraz atesty. Dzię­ki naszej wiedzy oraz 20-let­niemu doświad­cze­niu może­my zapro­ponować Państ­wu pomoc już na etapie pro­jek­towa­nia, co pozwala na opty­mal­ny dobór mate­ri­ałów, a także rozwiązań technologicznych.

OPINIE KLIENTÓW

Fir­ma Alumark zro­biła mi zabu­dowę tara­su. Jestem bard­zo zad­owolona. Wszys­tko przeszło bez żad­nych kom­p­likacji. Bard­zo dobry kon­takt tele­fon­iczny, po kilku dni­ach wyce­na i po 2 tygod­ni­ach piękny taras. W końcu mam swój super kącik, który chroni mnie zarówno przed słońcem, wia­trem jak i sąsiadami:)

Dzię­ki  Alumark mamy pokój let­ni a w cza­sie deszczu to dopiero doce­ni­amy!!!! Fachowa ?i solid­na? obsłu­ga to pod­stawa i na wagę zło­ta ?życzę mil­iona klientów?a jeżeli zad­owole­nie ma jakąś skalę to macie rekord?

Fan­tasty­cz­na obsłu­ga, a zadasze­nie? BAJKA! Ter­az mogę spędzać zimowe wiec­zo­ry na balkonie z ciepłą herbatą i dobrą książką! Szy­bko, sprawnie i przede wszys­tkim PROFESJONALNIE!

Od dwóch lat zas­tanaw­iałem się nad zadasze­niem tara­su ale zawsze coś wypadało. W końcu umówiłem na wycenę z fir­mą Alumark i to była bard­zo dobra decyz­ja. Pan, który do nas przy­jechał był punk­tu­al­ny i dokład­ny. Jak się później okaza­ło zapro­ponował nam bard­zo przys­tęp­na cenę  i po dwóch tygod­ni­ach mieliśmy zadas­zony taras. Fir­ma zde­cy­dowanie god­na polece­nia. Patrząc na efekt żału­ję tylko, że tak późno się zdecydowałem.

Pole­cam fir­mę, zadasze­nie dużego tara­su wyko­nano bard­zo szy­bko, bo w ciągu kilku godzin po uprzed­niej pre­fab­rykacji w zakładzie. Zde­cy­du­ję się jeszcze na sys­tem okien prze­suwnych bezramowych. Mieszkanie zyskało 15 m² powierzch­ni do użytku w ciągu całego roku. Solid­na pra­ca. Od momen­tu mon­tażu w październiku nie stwierdz­iłem żad­nych prze­cieków, kon­strukc­ja odpor­na na silne pod­muchy wia­tru. Dobry kon­takt z sze­fem firmy przed mon­tażem, jak również z pra­cown­ika­mi  w trak­cie prac.